Cele Stowarzyszenia

Cele Stowarzyszenia:
 1. Wywołanie zainteresowania społecznego sprawami nauczania i wychowania oraz podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców.
 2. wyzwalanie inicjatyw i ofiarności społecznej, wspierającej działalność szkoły.
 3. tworzenie warunków społecznego wsparcia dla wszelkich inicjatyw służących unowocześnieniu działalności edukacyjnej, podnoszeniu efektywności nauczania i wychowania.
 4. organizowanie społecznego ruchu rodziców, nauczycieli i zakładów pracy, instytucji i organizacji społecznych do realizacji potrzeb materialnych szkoły.
 5. prowadzenie różnorodnych działań uspołeczniających procesy kształcenia i wychowania.
 6. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz różnorodnych zajęć wpływających na ich rozwój.
 7. nawiązywanie współpracy międzynarodowej z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz młodzieży w celu wymiany doświadczeń oraz rozwijanie kontaktów międzynarodowych.
 8. przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 9. działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i lokalnej społeczności, a w szczególności:
  1. ochrony i poprawy stanu dziedzictwa publicznego i kulturowego,
  2. poprawy jakości standardów życia,
  3. prowadzenie i promowanie działań na rzecz ochrony środowiska,
  4. ożywianie, aktywizowanie, wspomaganie kapitału ludzkiego i integrowanie społeczności,
  5. wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej na terenie działania stowarzyszenia,
  6. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej i turystycznej,
  7. wspieranie rozwoju infrastruktury rekreacyjno-turystycznej,
  8. odnowa i rewitalizacja przestrzeni publicznej,
  9. podejmowanie działań zmierzających do zagospodarowania niewykorzystanych obiektów na cele społeczne.